Cookies

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) Strony Internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rokow.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”), stanowiąca własność: Joanny Gurdek-Żuk (zwana dalej: „Usługodawcą”), prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Joanna Gurdek-Żuk “Colibra”, Roków, 34-100 Wadowice, nr NIP: 5512509577.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony internetowej w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Joanny Gurdek-Żuk (zwana dalej: „ADO”), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Joanna Gurdek-Żuk “Colibra” , Roków, 34-100 Wadowice, nr NIP: 5512509577.
 3. Użytkownikami Strony Internetowej są jej klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez ADO za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prowadzenia:
  a) usługi formularza kontaktowego.

 

 1. Zakres zbieranych danych obejmuje:
 • W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem:
  – imię i nazwisko,
  – numery telefonu,
  – adresu e-mail.

 

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. ADO gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i tylko i wyłącznie na podanych niżej podstawach prawnych i w ich granicach:
  1. w celu, prowadzenia usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej i umożliwienia użytkownikowi zadania pytania i udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą- dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonania usługi lub do chwili cofnięcia przez użytkownika zgody.
  2. w celu, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest obrona interesów ADO- dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
  3. w celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- tj. udzielanie odpowiedzi na roszczenie o skorzystanie ze swoich praw dotyczących ochrony prywatności. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu spełnienia obowiązku lub do chwili cofnięcia przez użytkownika zgody lub do czasu przedawnienia roszczeń ADO.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji- w tym profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania danej usługi- o czym każdorazowo użytkownik zostaje poinformowany.

 

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez ADO;
  2. żądania poprawiania danych osobowych, w przypadku, gdy przechowywane przez ADO dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 

 1. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4 ust. 1. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  • drogą pocztową na adres ADO: Joanna Gurdek-Żuk “Colibra”, Roków,34-100 Wadowice,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@rokow.pl
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. ADO ma obowiązek poinformowania użytkownika nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania każdego z żądań, o podjętych działaniach.

 

V. MECHANIZM COOKIES

 

 1. Strona Internetowa używa plików tekstowych – tzw. plików Cookies.
 2. Pliki (Cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze stron Internetowych. Przede wszystkim zawierają nazwę Strony Internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Pliki Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 4. W celu korzystania z Strony Internetowej niezbędnym jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze użytkownika plików Cookies. Nieudzielenie zezwolenia może spowodować brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Strony Internetowej i usług elektronicznych oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Strona Internetowa wykorzystuje technologię ‘’Cookies’’, wyłącznie w celu:
  • zapewnienia dostępności Strony Internetowej;
  • dopasowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony Internetowej do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony.
 6. Strona Internetowa stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Strony Internetowej (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (Cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki Internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (Cookies) w urządzeniu końcowym.
 8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jednakże zmiany ustawień w przeglądarce Internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony Internetowej.
 9. Operator Strony Internetowej jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki Cookies oraz mającym do nich dostęp.
 10. Pliki (Cookies) z których korzysta Strona Internetowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Usługodawca Strony Internetowej. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

 

VI. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są i nie będą udostępniane przez ADO innym podmiotom ani osobom trzecim za wyjątkiem, gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości, na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  3. jest to niezbędne celem ochrony dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami tj. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest obrona interesów ADO, np. do podmiotu zajmującego się obsługą prawą ADO i prowadzonej przez niego działalności.
 1. Na Stronie Internetowej umieszczono plugin do serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Plugin oznaczony jest logo serwisów społecznościowych Facebook oraz Instagram. Plugin ten zawiera bezpośredni link do profilu @CentrumRekreacjiRokow na portalu Facebook oraz centrum_rekreacji_rokow na portalu Instagram. Sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników w/w portalów społecznościowych regulują polityki przetwarzania danych osobowych tych podmiotów, a żaden z tych serwisów nie przekazuje ADO informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania.

 

 

VII. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VIII. KONTAKT

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, pytania lub uwagi można kierować na adres ADO: Joanna Gurdek-Żuk “Colibra”, Roków, 34-100 Wadowice lub na adres e-mail: biuro@rokow.pl.

 

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

 1. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie Internetowej. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. ADO zobowiązuje się poinformować o zmianach w Polityce Prywatności, określonych w ust.1 niniejszego rozdziału, najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą wejścia zmian postanowień Polityki Prywatności w życie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021 roku.
 2. Żadne z postanowień Polityki Prywatności nie ma na celu naruszenia praw użytkowników. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki Prywatności z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Polityki Prywatności.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie Polityki prywatności było lub stało się nieważne, pozostałe postanowienia Polityki Prywatności pozostają wiążące. Nieważne postanowienia Polityki Prywatności zostaną zastąpione przez Sprzedawcę zapisami zgodnymi z prawem.
 1. Użytkownika korzystającego z Strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.